Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

Dostęp do informacji publicznych nieudostępnionych w BIP - Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNYCH NIEUDOSTĘPNIONYCH W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna nieopublikowana na przedmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wytworni Filmów Oświatowych sp. z o.o., może być udostępniona na wniosek.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (art. 14 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.  ).

 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku wnioskodawca powiadamiany jest o wysokości opłaty (art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.  .).

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca jest informowany o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacje zostaną udostępnione, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania, które rozpatrywane jest w terminie 14 dni.

 

Osoby, które chcą uzyskać informacje z zakresu działania Wytwórni Filmów Oświatowych sp. z o.o., proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej: wfo@wfo.com.pl

w nagłówku maila prosimy o wpisanie: „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

lub listownie na adres: 

Wytwórnia Filmów Oświatowych sp. z o.o.  ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź.