Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

Ochrona danych osobowych - Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

     * Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Filmów
Oświatowych Sp. z o.o. w Łodzi z siedzibą przy ul. Kilińskiego 210, w
Łodzi (kod pocztowy: 93-106), tel.: 42 689 23 45.
     * Inspektor ochrony danych w Spółce: iodo@wfo.com.pl
     * Celem przetwarzania Państwa danych jest prowadzenie działań
marketingowych na temat Usług świadczonych przez Spółkę, prowadzonych
i planowanych przyszłych działań Edukacyjnych oraz zawarcie i wykonanie
umowy pomiędzy Państwem a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla
której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. b RODO).
     * Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich
niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
     * Państwa dane pozyskane w powyższym celu przechowujemy przez okres
negocjowania oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w
którym ostatni raz się Państwo z nami kontaktowaliście w sprawie
zawarcia umowy.
     * Państwa dane przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń.
     * Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
     * Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich
danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia
przetwarzania danych.
     * W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez
Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody proszę wysłać maila na
adres iodo@wfo.com.pl wpisując np. „wycofanie zgód".

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa
danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem
"Dane osobowe" lub do iodo@wfo.com.pl

 

W Spółce Wytwórnia Filmów Oświatowych spółka z o. o. decyzją Zarządu z dnia 16 maja 2018 r. został powołany Inspektor Danych Osobowych (IOD) w osobie Pana Marka Drużkowskiego i Specjalista Ochrony Danych (SOD) w osobie Pani Iwony Thomas-Stachacz - Zarządzenie nr 04/01/2018 Prezesa Zarządu.Dane kontaktowe:

adres mailowy: iodo@wfo.com.pl

telefon : +48 42 689 23 45