Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

Przedmiot i cel działalności - Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

PRZEDMIOT I CEL DZIAŁALNOŚCI

 

 1. Cel działalności

Spółka realizuje cele Województwa Łódzkiego poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia jego mieszkańców, wspieranie rozwoju kultury i kinematografii w Regionie oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie.

 

 1. II.Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w dziedzinie::

 1. Produkcji filmowej:
 2. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
 3. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
  i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
 4. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
 5. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

 

 1. Digitalizacji:
 2. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
 3. Działalność archiwów (PKD 91.01.B),
 4. Działalność bibliotek (PKD 91.01.A),

 

 1. Udostępniania filmów:
 2. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
 3. Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),

 

 1. Realizacji warsztatów filmowych:
 2. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
 3. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
 4. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 5. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

 

 1. Organizacji wydarzeń kulturalnych:
 2. Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
 3. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
 4. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A),
 5. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),
 6. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30. Z),
 7. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
 8. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
 9. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
 10. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2).

 

 1. W pozostałej działalności:
 2. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
 3. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 4. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 5. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1),
 6. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
 7. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 8. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 9. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 10. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
 11. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
 12. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 13. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
 14. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
  i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 15. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
  i podobna działalność (PKD 63.11.Z) ,
 16. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 17. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
 18. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 19. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 20. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
 21. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
 22. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 23. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
 24. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
 25. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
 26. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
 27. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 28. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z).