Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

Przetargi - Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

Zamawiający przekazuje plan zamówień publicznych na rok 2023.https://fs.siteor.com/wfo/files/2023_BZP_00031942_01_P.pdf

Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wariancie 1, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp  pn.: Digitalizacja i rekonstrukcja cyfrowa polskich filmów.

Znak spawy: WFO.261.01.2022

Termin składania ofert: 11.10.2022 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 11.10.2022 r. o godz. 10:00

postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e33a5a74-42fb-11ed-8832-4e4740e186ac

Identyfikator postępowania (ID):
 ocds-148610-e33a5a74-42fb-11ed-8832-4e4740e186ac
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Zamawiający zamieszcza Plan postępowań o numerze 2022/BZP 00047136/01/P

 

Zamawiający zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w sprawie zamówienia pn. Budowa i wdrożenie portalu online do archiwizacji i sprzedaży filmów WFO  wraz ze wsparciem technicznym.

Zamawiający zakończył wstępne konsultacje rynkowe. Postępowanie nie zakończyło się opracowaniem opisu przedmiotu zamówienia ze względu na rozbieżność pomiędzy możliwościami realizacji zamówienia a wymaganiami Zamawiającego.

Budowa i wdrożenie portalu online do archiwizacji i sprzedaży filmów WFO wraz ze wsparciem technicznym

Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wariancie 2, o którym mowa w art. 275 pkt 2 Pzp  pn.: Budowa i wdrożenie portalu online do archiwizacji i sprzedaży filmów WFO  wraz ze wsparciem technicznym.

Znak spawy: WFO.261.2.2021

Termin składania ofert: 02.08.2021 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 02.08.2021 r. o godz. 11:00

UWAGA:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert do dnia 05.08.2021r. do godz. 09:00 Otwarcie ofert do dnia 05.08.2021r. do godz. 11:00

Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia poprzez zamieszczenie pliku z pytaniami i odpowiedziami z poprzedniego postępowania, a które to są aktualne w bieżącym.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu oraz dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Termin składania ofert: 10.08.2021r. godz. 09:00 Termin otwarcia ofert: 10.08.2021r. godz. 11:00

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania do treści SWZ oraz zmieniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ)

Zamawiający zamieszcza Informację uzupełniającą w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert.

Zamawiający zamieszcza sprostowanie informacji z otwarcia ofert.

Działając na podstawie art. 289 ust. 3 Pzp Zamawiający przekazuje informację o wynikach oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający informuje, że w dniu 2 września 2021r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert dodatkowych (ulepszonych). Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia tych ofert.

Zamawiający informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 ust. 3 Pzp.

Budowa i wdrożenie portalu online do archiwizacji i sprzedaży filmów WFO wraz ze wsparciem technicznym

Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wariancie 2, o którym mowa w art. 275 pkt 2 Pzp  pn.: Budowa i wdrożenie portalu online do archiwizacji i sprzedaży filmów WFO  wraz ze wsparciem technicznym.

Znak spawy: WFO.261.1.2021

Termin składania ofert: 11.05.2021 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 11.05.2021 r. o godz. 12:00